Korea craze quiz: Sejauh mana anda tahu?

Sertai kami SEKARANG ! Klik sini:

https://www.surveymonkey.com/r/SSKoreaQuizTC

A) TERMA & SYARAT

1.1 Peraduan ini dianjurkan oleh Santai Sini. Dengan menyertai “Peraduan” ini, peserta dianggap telah membaca and memahami Terma dan Syarat Peraduan tersebut di sini dan bersetuju mematuhinya.

1.2 Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan berusia 18 tahun dan ke atas seperti yang dinyatakan di Kad Pengenalan Peserta. 

1.3 Kakitangan Penganjur (termasuk keluarga terdekat mereka), pengedar-pengedar yang dibenarkan, pemborong, syarikat / perbadanan, jualan-jualan projek, dan ejen-ejennya tidak layak untuk menyertai peraduan ini.

1.4 Peraduan akan tamat pada 6 Oktober 2022, 11.59am, Khamis. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan  akan dibatalkan secara automatik. 

1.5 Penganjur mempunyai hak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan mengesahkan identiti Peserta.

B) KAEDAH PENYERTAAN

2.1 Langkah 1 – DAFTAR:

Daftar menjadi salah seorang panelist di sini >> link.  

2.2 Langkah 2 – JAWAB KUIZ YANG DIBERIKAN:

Teka dengan betul kesemua soalan yang diberikan.

2.3 Langkah 3 – HANTAR:

Selepas menjawab semua soalan, anda perlu tekan butang hantar di bawah >> link. 

2.4 Peserta dibenarkan menyertai peraduan ini SATU KALI SAHAJA. Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sahaja sepanjang Tempoh Peraduan

2.5 Penganjur berhak menolak mana-mana penyertaan Peraduan yang tidak lengkap atau butiran tidak tepat.  

C) HADIAH PERADUAN & CARA MEMILIH PEMENANG

3.1 Kategori Hadiah-Hadiah: 

  • 5 x Mamonde Creamy Tint Color Balm
  • 3 x Innisfree Green Tea Cleanser
  • 4 x Althea Petal Velvet Powder

3.2 Semua hadiah yang tidak dituntut dalam tempoh yang ditetap, hadiah-hadiah ini akan ditarik balik atau dibatalkan.  

3.3 Pemenang akan dihubungi melalui nombor telefon yang disertakan dlm borang penyertaan. 

D) SYARAT UMUM

4.1 Peraduan ini tidak boleh ditebus dengan mana-mana peraduan lain yang dianjurkan oleh Penganjur.

4.2 Dengan menyediakan maklumat yang diperlukan, Peserta Peraduan dengan ini bersetuju kepada Penganjur dalam memproses data peribadinya untuk Peraduan ini dan lain-lain Peraduan Penganjur selaras kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

4.3 Maklumat peserta/ pelanggan boleh dikongsi antara syarikat Penganjur dan / atau rakan kongsi perniagaan Penganjur, kakitangan, ejen atau berkaitan untuk tujuan ini.

4.4 Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam penyertaan Peraduan, yang telah ditangguhkan atau tidak boleh diserahkan disebabkan apa-apa sebab semasa tempoh Peraduan.

4.5 Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada mana-mana orang untuk sebarang kerugian atau kerosakan terhasil daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini.

4.6 Penganjur akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak menentukan segala perkara berkaitan dengan Peraduan ini (termasuk tetapi tidak diperhadkan kepada kelayakan Peraduan ini) dan keputusan sedemikian akan menjadi muktamad dan terikat pada semua Peserta Peraduan/ Pelanggan. Sebarang surat-menyurat dalam apa-apa bentuk dan cara tentang apa-apa perkara berkenaan Peraduan ini tidak akan dilayan.

4.7 Penganjur boleh pada bila-bila masa menamatkan Peraduan ini atau meminda mana-mana terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.

4.8 Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial